Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Tech Teach Sverige AB, org. nr. 559118-1978, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig personlig teknisk service baserat på dina behov genom (”Tjänsten”). 

Dokumentets innehåll

• Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter
• Den lagliga grunden för behandling av dessa
• Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Ändamål:  För att du ska kunna boka en handledare som hjälper dig med din teknik i hemmet

Tjänster som utförs: Utföra personlig teknisk service baserat på dina behov. 

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Köpinformation, dvs. vad Tjänsten avsåg, t.ex. installation av dator.
 • Mailkorrespondens

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om personlig teknisk service. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal vi ingår. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig våra tjänster. 

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att Tjänsten genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs: Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn 
 • Kontaktuppgifter 
 • Personnummer 
 • Betalningshistorik 
 • Betalningsinformation 
 • Korrespondens mellan oss

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid som följer den rättsliga skyldigheten.

Hur samlar vi in personuppgifter? 

Personuppgifterna kan vi få in på tre sätt:

 1. Då du bokar Datorskolan via hemsidan.
 2. Du du själv lämnar dina personuppgifter när vi är kontakt med dig
 3. När vi hämtar ditt personnummer och adress via Folkbokföringsregistret

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. personliga It-tekniker, s.k. ”Handledare, IT- leverantörer som hanterar nödvändig drift, leverantörer av analysverktyg.Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU- kommissionen har en adekvat skyddsnivå. 

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att: 

begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag); att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter; invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. 

Du kan när som helst kontakta Tech Teach Sverige AB för att be om radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten. 

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss eller har några frågor för hur vi hanterar dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Telefon: 0730 63 66 66.
E-post: hej@datorskolan.com


Tech Teach Sverige AB
℅ Rasmus Eriksson
Smedsbacksgatan 12
115 39 STOCKHOLM