fbpx

Allmänna villkor

Datorskolan på Biblioteket/Personlig Handledning/Digital personlig handledning/It-hjälpen på biblioteket

1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor gäller Tech Teach Sverige AB/Datorskolan som tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument eller ett företag (”kunden”). Dokumentet avser de gratistjänster som erbjuds besökare på biblioteket: Personlig hjälp, Kodkurs för barn samt Kurser.

Kunden uppger en e-postadress för bokningsaviseringar samt uppföljningsenkät via e-post. Om Tech Teach Sverige AB avsänt ett meddelande till angiven e-postadress, anses meddelandet mottaget av Kunden senast två (2) dagar efter avsändandet.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare:

2. TECH TEACH SVERIGE AB ÅTAGANDEN

  1. se till att de handledare som utför Tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning;

  2. se till att Tjänsten utförs fackmässigt, dvs. att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman;

  3. ta tillvara Kundens intressen och samråda med Kunden så att det inte uppstår missförstånd;

  4. se till att Tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen;

  5. föreslå ny tid för Tjänstens utförande, om Tech Teach Sverige AB behöver boka om den avtalade tiden för Tjänstens utförande.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

  1. inför Tech Teach Sverige AB utförande av Tjänsten, se till att back-up görs av data, programvara, information eller andra filer som lagras på Kundens dator, diskar, kringutrustning, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera, digitalkamera och/eller på någon annan elektronisk lagringsenhet;

  2. ta bort alla videoband, cd-skivor, disketter, laserskivor, kassetter, DVD, film eller annat material från Kundens produkter;

  3. inte förvänta sig behöva betala eller erbjuda handledaren betalning för tjänsten som utförs i bibliotekets lokaler;

  4. se till att Kunden har nödvändig utrustning och anslutit utrustning som är godkänd och att gällande licens för programvara föreligger;

4. BETALNING OCH AVBOKNING

Tech Teach Sverige AB debiterar ej besökaren för tjänsten som utförs.

För att avboka ett besök till Datorskolan på biblioteket hänvisas besökaren till bokningsbekräftelsen som skickas via mail alternativt direkt kontakt med Datorskolans personal via e-post eller telefon alternativt kontakt med bibliotekets personal.

Avbokning av Datorskolan på biblioteket skall ske senast 24 timmar innan besöket skall äga rum. Om så inte sker påverkas inte besökarens möjligheter för framtida bokningar överhuvudtaget.

5. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET

Tech Teach Sverige AB är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, dvs. från och med 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter (”GDPR”), EU-lagstiftning och nationella och regionala lagar relaterade till integritet eller dataskydd tillämpliga i Sverige eller på annat sätt inom Tech Teach Sverige AB verksamhet samt nationella eller regionala bestämmelser som är tillämpliga i EU, såväl som riktlinjer eller rekommendationer utfärdade av Datainspektionen, med avseende på integritet och dataskydd..

Personuppgifter som lämnas till Tech Teach Sverige AB kommer att behandlas i enlighet med vad som framgår av Tech Teach Sverige AB:s integritetspolicy.

Personuppgifterna lämnade i bokningsformuläret kommer inte att behandlas för marknadsföringsändamål av för andra tjänster än de som tillhandahålls av Tech Teach Sverige AB.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas kan när som helst, för att förhindra behandling av personuppgifter, meddela Tech Teach Sverige AB detta genom e-post till kontakt@datorskolan.com.

Tech Teach Sverige AB respekterar sina Kunders integritet. Information om hur Tech Teach Sverige AB behandlar personuppgifter framgår av Tech Teach Sverige AB:s integritetspolicy.

6. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Tech Teach Sverige AB, eller någon för vilken Tech Teach Sverige AB svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Tech Teach Sverige AB maximala ansvar är begränsat till ett (1) prisbasbelopp (dvs. 45 500 SEK för år 2019).

Begränsningarna av Tech Teach Sverige AB skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Tech Teach Sverige AB ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tech Teach Sverige AB tar inte ansvar för Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden anslutit utrustning som inte är godkänd eller använder programvara som inte är godkänd eller licensierad till Kunden.

Vid utförande av Tjänsten kan Tech Teach Sverige AB inte garantera att Tech Teach Sverige AB lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Tech Teach Sverige AB föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.